Kontakty

Vyhlasovateľ súťaže (verejný obstarávateľ):
Malá Fatra
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
V jeho mene konajúci: Ing. Peter Šimčák, výkonný riaditeľ
Tel.: +421 918 327 496
E-mail: riaditel@regionmalafatra.sk
Web: www.regionmalafatra.sk

Organizátor súťaže a spracovateľ súťažných podmienok:
2021 s.r.o.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Web: www.2021.sk

Konzultant vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Roman Osika
Tel.: 041/7063109, +421 917 990 120
E-mail: roman.osika@zilina.sk

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Peter Lényi
Tel.: + 421 904 193 722
E-mail: peter.lenyi@2021.sk