porota

riadni členovia:
Ing. arch. Ľubomír Závodný
– autorizovaný architekt SKA, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
– hosťujúci profesor na Ústave architektúry obytných budov FA STU v Bratislave
www.zavodny.sk

Ing. arch. Jan Vondrák
– autorizovaný architekt ČKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
– pedagóg na FUA TUL v Liberci
www.mjolk.cz

Ing. Vladimír Kohút
– autorizovaný statik SKSI, nezávislý na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Júlia Durdyová
– podpredseda poroty, závislá na vyhlasovateľovi,
– odborný referent špecialista, Odbor stavebný, Mestský úrad v Žiline

Mgr. Ingrid Dolníková
– závislá na vyhlasovateľovi
– vedúca Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, Mestský úrad v Žiline

náhradníci:
Ing. arch. Vít Halada
– nezávislý na vyhlasovateľovi
– pedagóg na Katedre architektonickej tvorby na VŠVU v Bratislave
www.nla.sk

Ing. Jozef Oswald
– závislý na vyhlasovateľovi
– vedúci Odboru stavebného, Mestský úrad v Žiline

Ing. Michal Marcinov
– nezávislý na vyhlasovateľovi
– krajinný architekt
www.facebook.com/labak